ห้องปฏิบัติการวิจัยการเผาไหม้และเครื่องยนต์
Combustion and Engines Research Laboratory [CERL]

ห้องปฏิบัติการวิจัยการเผาไหม้และเครื่องยนต์มุ่งเน้นการออกแบบ การวิเคราะห์ และการพัฒนาทั้งอุปกรณ์ที่มีการเผาไหม้ภายนอก เช่น เตาเผา เตาอบ เตาหุงต้ม เตาเผาให้เป็นเถ้า เป็นต้น และอุปกรณ์การเผาไหม้ภายใน เช่น เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟ เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัด เครื่องยนต์แนวคิดใหม่สำหรับเชื้อเพลิงหลักและเชื้อเพลิงทางเลือก การวิจัยมีทั้งการทดลองและการจำลองทางคณิตศาสตร์ รวมไปถึงการวิจัยเชิงนโยบาย

Contact Person