พันธกิจ

ผลิตวิศวกรเปี่ยมทักษะ ทำงานวิจัยคุณภาพสูง ถ่ายทอดความชำนาญทางเทคนิค และรักษาองค์ความรู้คู่องค์กร

วิสัยทัศน์

เพื่อผลิตบัณฑิตและองค์ความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกลที่ได้รับการรับรองในระดับสากล

To produce graduates and knowledge in mechanical engineering with international affirmation

ค่านิยม

“ME Values : BANGMOD”

  • Brilliance ฉลาด หลักแหลม กล้าหาญ มีความเป็นผู้นำ
  • Activeness กระตือรือร้นในการเรียนรู้ พัฒนาอย่างสม่ำเสมอ
  • Networking สร้างเครือข่าย มีพันธมิตร ทำงานเป็นทีม
  • Gratitude กตเวที รู้คุณ ตอบแทนบุญคุณ มีความเคารพตนเองและผู้อื่น
  • Morality มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
  • Optimism คิดบวก มองโลกในแง่ดี เชื่อมั่นในความสำเร็จ
  • Diligence ขยัน อดทน ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค