ภาควิชา

ชื่อภาษาไทย : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ชื่อภาษาอังกฤษ: Department of Mechanical Engineering
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประวัติภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2503 พร้อมกับวิทยาลัยเทคนิคธนบุรี ซึ่งเป็นสถานศึกษาของรัฐที่มุ่งเน้นผลิตบุคคลากรทางด้านเทคโนโลยี ต่อมา วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2514 วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี ได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นวิทยาเขตหนึ่งของสถาบันเทคโนโลยีพรจอมเกล้า (ร่วมกับวิทยาเขตพระนครเหนือ และวิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) โดยโอนสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันจากนั้นในปี พ.ศ.2529 สถาบันฯ จึงเป็นนิติบุคคลระดับกรมภายใต้ชื่อใหม่ว่า “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี” และในปี พ.ศ.2541 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล ในนาม “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี”

คติพจน์

“The trained man wins” หรือ “ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ” หมายถึง

ในหมู่มนุษย์ ผู้ที่ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐ