ชื่อปริญญา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมยานยนต์)

ปรัชญา

เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย มุ่งเน้นความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมยานยนต์ เพื่อประยุกต์ใช้ในด้านรถยนต์ และมีโอกาสลงมือปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนทักษะทั้งในด้านการออกแบบและการสร้างจริง รวมทั้งการทดสอบสมรรถนะทางวิศวกรรมยานยนต์ การใช้เครื่องมือต่าง ๆ และเครื่องมือวัดทางวิศวกรรมยานยนต์ นอกจากนี้จะได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีประสบการณ์การทำงานในบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ได้เรียนรู้เทคโนโลยียานยนต์ที่ทันสมัยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต

ความสำคัญ

เพื่อผลิตวิศวกรด้านวิศวกรรมยานยนต์ที่มีความรู้ความสามารถทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เน้นการประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมเพื่อแก้ปัญหา และวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ที่มีความประหยัดเชื้อเพลิงและพลังงาน ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บัณฑิตมีโอกาสเรียนรู้ข้อผิดพลาดและแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีจากผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศโดยตรง อีกทั้งจะต้องฝึกปฏิบัติทำโครงงานกลุ่ม ซึ่งจะพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร และความเป็นผู้นำอีกด้วย

วัตถุประสงค์

  • (1) ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ที่มีความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมยานยนต์ และสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและออกแบบยานยนต์ได้ อีกทั้งยังสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ศึกษาค้นคว้าวิจัยและฝึกงานภาคปฏิบัติให้มีประสบการณ์ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างแท้จริง
  • (2) ผลิตบัณฑิตที่ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต มีจิตสานึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และสังคม อีกทั้งเล็งเห็นความสำคัญในการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า
  • (3) ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการทำงานร่วมกับสาขาวิชาชีพอื่น และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร

  • PO 1 : มีความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ โดยสามารถนำไปเชื่อมโยงกับการประยุกต์ทางวิศวกรรมยานยนต์ได้
  • PO 2 : สามารถประยุกต์ศาสตร์ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อต่อยอดในการออกแบบ วิจัยและพัฒนายานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ได้
  • PO 3 : สามารถใช้เครื่องมือทางกล และเครื่องมือวัดทางวิศวกรรมได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
  • PO 4 : แสดงออกซึ่งคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรรม
  • PO 5 : มีความเป็นผู้นำ และมีทักษะในการสื่อสาร