สาขาวิชา วิศวกรรมยานยนต์
Automotive Engineering

ศึกษา วิจัย และพัฒนาทางด้านเครื่องต้นกำลัง การออกแบบโครงสร้างและชิ้นส่วน และยานยนต์ที่ใช้พลังงานทดแทนและพลังงานไฟฟ้า รวมถึงทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์และการขับเคลื่อนยานยนต์

บุคลากร

รศ. ดร.ยศพงษ์ ลออนวล
ผศ. ดร.กิตติ์ชนน เรืองจิรกิตติ์
ผศ. ดร.ดนัย เผ่าหฤหรรษ์
ดร.พัชรวัฒน์ เจริญอมรกิตติ์