กำธร เสพย์ธรรม

อาจารย์ประจำ


อาจารย์ (Lecturer)


Ph.D., Imperial College London, UK, 2018


Fluid dynamics

กิตติ์ชนน เรืองจิรกิตติ์

อาจารย์ประจำ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)


Ph.D., Imperial College London, UK, 2014


Composite materials, Adaptive structures, Electric vehicles, Automotive structural design

จักรภพ วงศ์วิวัฒน์

อาจารย์ประจำ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)


Ph.D., University of Southern California, U.S.A., 2019


จุฑาณี พรมจันทร์

อาจารย์ประจำ


อาจารย์ (Lecturer)


Ph.D., Mahidol University, Thailand, 2023


CAD/CAE, Tire mechanics, Design engineering, Material properties

ชวิน จันทรเสนาวงศ์

อาจารย์ประจำ


รองศาสตราจารย์ (Associate Professor)


Ph.D., Imperial College London, UK, 2007


Wind energy, Dynamic stall, Dynamical system analysis

ญาณิน สุขใจ

อาจารย์ประจำ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assitant Professor)


Ph.D., Massachusetts Institute of Technology, U.S.A., 2018


Nuclear reactor design and simulation, Fuel performance modeling of innovative nuclear reactors, Fuel cycle optimization, Atomistic modeling of nuclear materials

ดนัย เผ่าหฤหรรษ์

อาจารย์ประจำ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assitant Professor)


D.Eng., Shibaura Institute of Technology, Japan, 2014


Robotic, Motion control, Vehicle dynamics, Wave energy converter

ทศนพ กำเนิดทอง

อาจารย์ประจำ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)


Ph.D., Vanderbilt University, U.S.A., 2001


Microposition and ultraprecision, Mechanisms, Failure analysis, Fatigue and fracture mechanics, Deformation of materials, Finite element method, Computer aided design and solid modeling, HDD analysis and design

ธีรนุุช จันทโสภีพันธ์

อาจารย์ประจำ


รองศาสตราจารย์ (Associate Professor)


Ph.D., Drexel University, U.S.A., 2006


Biomechanics and Medical robotics

ปิยธิดา ไตรนุุรักษ์ แก้วจินดา

อาจารย์ประจำ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)


D.Eng., Tokyo Institute of Technology,Japan, 2013


Innovative nuclear reactor, Heat transfer, Energy conversion in household and industrial

พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์

อาจารย์ประจำ


รองศาสตราจารย์ (Associate Professor)


D.Eng., Nippon Institute of Technology, Japan, 2000


Application of FEM in the field of metal forming, Stamping die design and technology

พชรพิชญ์ พรหมอุุปถัมภ์

อาจารย์ประจำ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)


Ph.D., Carnegie Mellon University, U.S.A., 2018


Additive manufacturing, Heat transfer and Finite element analysis

ภัทรมน จงประดิษฐ์

อาจารย์ประจำ


รองศาสตราจารย์ (Associate Professor)


Ph.D., Memorial University, St.John’s, NL, Canada, 2006


Computational mechanics, Finite element analysis, Meshless methods, Analysis and design of plate and shell structures, Solid and structural mechanics

ยศพงษ์ ลออนวล

อาจารย์ประจำ


รองศาสตราจารย์ (Associate Professor)


Ph.D., Imperial College London, UK, 2006


Internal combustion engines, Alternative fuels, Electrosprays sprays and atomization, Optical diagnostic techniques, Hybrid & Electric Vehicle

วันชัย อัศวภูษิตกุล

อาจารย์ประจำ


รองศาสตราจารย์ (Associate Professor)


Ph.D., University of London, UK, 1995


Computational Fluid Dynamics (CFD), Mathematical modeling of fluid flow, Turbomachinery, Cooling tower, Air-conditioning & Refrigeration

วิทูร อุทัยแสงสุข

อาจารย์ประจำ


รองศาสตราจารย์ (Associate Professor)


Dr.-Ing., RWTH Aachen University, Germany, 2009


Mechanical metallurgy, Advanced high strength steels, Fracture and damage mechanics, Finite Element Analysis, Macro-Micro modeling of steel processing and forming

วิศนุรักษ์ เวชสถล

อาจารย์ประจำ


รองศาสตราจารย์ (Associate Professor)


Ph.D., Duke University, U.S.A., 2005


Construal theory, Optimal and intelligent design of multi-scale thermal and fluid flow systems, Cooling techniques in machining processes, Cooling of electronic packages, Sustainable and renewable energy, microscale fluid transport

สนติพีร์ เอมมณี

อาจารย์ประจำ


รองศาสตราจารย์ (Associate Professor)


Ph.D., Virginia Polytechnic Institute and State University, U.S.A., 2004


Composite materials, Sandwich structures, Piezoelectric materials, Finite-element method, Solid and
structure mechanics

สมชาย วงศ์วิเศษ

อาจารย์ประจำ


ศาสตราจารย์ (Professor)


Dr.-Ing., University of Hannover, Germany, 1994


Heat transfer, Fluid mechanics, Refrigeration, Thermal system design

สโรช ไทรเมฆ

อาจารย์ประจำ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)


Ph.D., University of Minnesota, U.S.A., 2003


Control systems especially for under actuated mechanical systems

สาทิสส์ ทรงชน

อาจารย์ประจำ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)


Ph.D., Columbia University, U.S.A., 2001


Mechanical dynamics, Automatic control engineering

สุรชัย สนิทใจ

อาจารย์ประจำ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)


Ph.D., University of Minnesota, U.S.A., 2002


Jet impingement cooling, Thermal management for electronic equipment, Film cooling for gas turbine systems, Heat and mass transfer analogy, Design of heat exchanger

อธิกร วงศธนวริศ

อาจารย์ประจำ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)


D.Eng., Shibaura Institute of Technology, Japan, 2010


Superconductor, Heat exchanger, Sustainable energy, Automotive technology

อนรรฆ ขันธะชวนะ

อาจารย์ประจำ


รองศาสตราจารย์ (Associate Professor)


D.Eng., University of Tsukuba, Japan, 2003


Shape memory alloys, Martensite transformation, Biomaterials, Microactuator, Smart materials, Metallurgy, Solid physics

อมรรัตน์ แก้วประดับ

อาจารย์ประจำ


รองศาสตราจารย์ (Associate Professor)


D.Eng, Nagaoka University of Technology, Japan, 2008


Combustion of cellular flames, Simulation for internal combustion engines, Energy conservation for buildings and factories

เบญจวรรณ ทองขาว

เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน (งานบริหาร)


หัวหน้างานบริหาร

ปวีนา สุภศร

เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน (งานบริหาร)


งานประกันคุณภาพและหลักสูตร

รัตดาวรรณ อัปมานะ

เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน (งานบริหาร)


งานบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

วันเพ็ญ ไพศาลสุทธิเดช

เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน (งานบริหาร)


งานการเงิน พัสดุ และประชาสัมพันธ์

กรรณภิรมย์ ถาวรสกุลชัย

เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน (งานบริหาร)


เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน (งานบริหาร)

นัรกิส โมรา

เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน (งานบริหาร)


เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน (งานบริหาร)

วันดี รอดกุล

เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน (งานบริหาร)


งานรับ-ส่งเอกสาร

นิสันต์ ดามาพงษ์

เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน (ช่างเทคนิค)


หัวหน้างานช่างเทคนิค

สมคิด พิลาวงศ์

เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน (ช่างเทคนิค)


นายช่างเทคนิค

พิทโยดม ก้านบัว

เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน (ช่างเทคนิค)


นายช่างเทคนิค

ณัชพล ภุมมา

เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน (ช่างเทคนิค)


นายช่างเทคนิค

ศิริศักดิ์ อินทคล้าย

เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน (ช่างเทคนิค)


นายช่างเทคนิค

มงคล ปัญญมานะกุล

เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน (ช่างเทคนิค)


เจ้าหน้าที่ดูแล workshop

สุรชัย ลี่แตง

เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน (ช่างเทคนิค)


เจ้าหน้าที่ดูแล workshop