สาขาวิชา วิศวกรรมออกแบบเชิงกล
Mechanical Design Engineering

มีทั้งงานวิจัยและบริการวิชาการด้านการออกแบบโครงสร้างและกลไกที่ตอบรับความต้องการของเครื่องจักรหรือชิ้นส่วน วิเคราะห์ทั้งทางด้านสถิติและพลวัต และมีการวิจัยทางด้านวัสดุและการขึ้นรูป ทั้งโลหะและวัสดุประเภทอื่น เช่น วัสดุฉลาด วัสดุประกอบ

บุคลากร

รศ. ดร.วิทูร อุทัยแสงสุข
รศ. ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ
รศ. ดร.ภัทรมน จงประดิษฐ์
รศ. ดร. สนติพีร์ เอมมณี
รศ. ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์
ผศ. ดร.ทศนพ กำเนิดทอง
ผศ. ดร.พชรพิชญ์ พรหมอุปถัมภ์