หน่วยวิจัยกลศาสตร์ของไหล วิศวกรรมอุณหภาพ และการไหลหลายเฟส
Fluid Mechanics, Thermal Engineering and Multiphase Flow Research Laboratory [FUTURE]

กลุ่มวิจัยเน้นการนำศาสตร์ของกลศาสตร์ของไหล การถ่ายเทความร้อนและมวล การไหลหลายเฟส รวมไปถึงเธอร์โมไดนามิกส์มาประยุกต์เพื่อเพิ่มการถ่ายเทความร้อนให้กับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานน้อยและรักษาสิ่งแวดล้อม

ความรู้ใหม่ต่าง ๆ ที่ได้จากงานวิจัยพื้นฐานเหล่านี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนให้มีสมรรถนะสูงขึ้นได้จริง และเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมในประเทศโดยตรง

Contact Person

ศ. ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ
e-mail: somchai.won@kmutt.ac.th
Tel: +66 2 470 9115
Mobile: +66 81 919 7236