ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่องานวิจัยทางวิศวกรรม
Center of Operation for Computer Aided Research Engineering [COCARE]

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่องานวิจัยทางวิศวกรรม หรือ COCARE ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2540 เพื่อดำเนินงานวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการทางกลศาสตร์วิศวกรรมและ/หรือเทคนิคไฟไนต์เอลิเมนต์มาช่วยในการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงวิศวกรรมหรือกระบวนการผลิตเชิงอุตสาหกรรม เพื่อลดต้นทุนและระยะเวลาในการผลิต สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานและมาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นงานวิจัยที่เป็นรูปธรรมร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มหลัก ๆ ของประเทศไทย เช่น กลุ่มยานยนต์ กลุ่มฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ และกลุ่มพลังงาน เป็นต้น

นอกจากนี้ยังส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรมใหม่จนได้รับรางวัลระดับประเทศมากมาย และสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการใช้งานจริงได้

รวมถึงเป็นผู้ประดิษฐ์รถแข่ง Formula student และรถประหยัดน้ำมัน จนได้รับรางวัลทั้งในและต่างประเทศหลายรางวัล

Contact Person