สาขาวิชา วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
Robotics and Automation Engineering

วิจัยทางด้านการควบคุมอัตโนมัติโดยใช้องค์ความรู้ร่วมกับด้านการออกแบบเชิงกลในการออกแบบ และพัฒนาเครื่องจักรอัตโนมัติที่ใช้ในด้านอุตสาหกรรมการผลิต ด้านการเกษตร ยานพาหนะ และหุ่นยนต์

บุคลากร

รศ. ดร.ธีรนุช จันทโสภีพันธ์
ผศ. ดร.สาทิสส์ ทรงชน
ผศ. ดร.สโรช ไทรเมฆ