ศูนย์วิจัยการปรับอากาศและการทำความเย็น
Research Center of Air-conditioning and Refrigeration [R-CAR]

ศูนย์วิจัยการปรับอากาศและการทำความเย็นได้จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการสนทนาและการแลกเปลี่ยนความเห็นในประชมคมเกี่ยวกับการทำความร้อน การระบายอากาศ การปรับอากาศและการทำความเย็น (HVAC) อันเนื่องจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มจธ. ได้รับการยอมรับจากทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมถึงความเชี่ยวชาญด้านการแก้ปัญหาต่าง ๆ และการบริการวิชาการทางการทำความร้อน การระบายอากาศ การปรับอากาศและการทำความเย็น

โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญทั้งทางภาควิชาการและอุตสาหกรรมมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแบ่งปันประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ซึ่งกันและกัน

โครงการวิจัยที่ศึกษายังครอบคลุมถึงการประยุกต์ใช้พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ (CFD) ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการทำความร้อน การระบายอากาศ การปรับอากาศและการทำความเย็น ทั้งในแง่ของข้อมูลการออกแบบเบื้องต้นหรือยืนยันผล เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับและทำนายในการเพิ่มสมรรถนะของระบบ

Contact Person

รศ. ดร.วันชัย อัศวภูษิตกุล
e-mail: wanchai.asv@kmutt.ac.th