ห้องปฏิบัติการวิจัยการผลิตแบบเพิ่มเนื้อวัสดุ
Additive Manufacturing Laboratory

กลุ่มวิจัยมุ่งเน้นการพัฒนาชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ชิ้นส่วนอากาศยาน อุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน และอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยกระบวนการผลิตแบบเพิ่มเนื้อวัสดุ หรือกระบวนการขึ้นรูปสามมิติของโลหะ โดยเน้นการใช้การทดลองและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการสร้างความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายเทความร้อน โครงสร้างทางจุลภาคของวัสดุ และคุณสมบัติทางกล เพื่อเพิ่มความสามารถในการออกแบบและผลิตชิ้นงานให้มีคุณภาพสูง

Contact Person

ผศ. ดร.พชรพิชรญ์ พรหมอุปถัมภ์
e-mail: patcharapit.pro@kmutt.ac.th
Tel: +66 2 470 9279