ห้องปฏิบัติการทางโลหะวิทยาและกระบวนการขึ้นรูปชั้นสูง
Laboratory for Advanced Metallurgy and Forming Process [AMeF]

ห้องปฏิบัติการทางโลหะวิทยาและกระบวนการขึ้นรูปชั้นสูงจัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งเน้นศึกษาและทำความเข้าใจพฤติกรรมของวัสดุประเภทเหล็กและเหล็กกล้า รวมถึงโลหะผสมต่าง ๆ เพื่อนำองค์ความรู้ทางโลหะวิทยาชั้นสูงมาช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตวัตถุดิบตั้งต้น และการขึ้นรูปชิ้นส่วนต่าง ๆ เนื่องจากในปัจจุบันนี้อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทยเติบโตเป็นอย่างมาก และมีการย้ายฐานการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์จากบริษัทต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ผลิตเหล่านี้ได้นำเอามาตรฐานในการผลิตของบริษัทแม่มาใช้ในการผลิตในประเทศ ทำให้ผู้ผลิตในประเทศที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนและรีดเย็น เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ และเทคโนโลยีการออกแบบแม่พิมพ์จะต้องมีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ห้องปฏิบัติการทางโลหะวิทยาและกระบวนการขึ้นรูปชั้นสูงมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว โดยสามารถทดสอบและวิเคราะห์สมบัติของเหล็กและเหล็กกล้าประเภทต่าง ๆ ใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (FEM) ในการออกแบบกระบวนการขึ้นรูปที่เหมาะสมสำหรับชิ้นส่วนแต่ละประเภท ใช้เทคนิค Digital Image Correlation (DIC) ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนรูปของวัสดุ ซึ่งสามารถนำผลการทดสอบที่ได้มาเปรียบเทียบกับผลการจำลองด้วย FEM เพื่อยืนยันความถูกต้องและเพิ่มความแม่นยำในการคำนวณ

นอกจากนี้ยังมีการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างจุลภาคและพฤติกรรมทางกลของวัสดุ รวมถึงเทคนิคการขึ้นรูป hot stamping สำหรับการผลิตเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงพิเศษ

Contact Person

รศ. ดร.วิทูร อุทัยแสงสุข
e-mail: vitoon.uth@kmutt.ac.th
Tel: +66 2 470 9274