ห้องวิจัยนวัตกรรมระดับหลากสเกลทางกลศาสตร์ เธอร์โมไดนามิกส์ และปรากฏการณ์ส่งถ่ายในงานออกแบบวิศวกรรมผสมผสานสมัยใหม่
Laboratory for Innovative Researches on Multiscale Mechanics, Thermodynamics, and Transport Phenomena in Modern Multidisciplinary Engineeing Design [MMED]

ห้องวิจัยนวัตกรรมระดับหลากสเกลทางกลศาสตร์ เธอร์โมไดนามิกส์ และปรากฏการณ์ส่งถ่ายในงานออกแบบวิศวกรรมผสมผสานสมัยใหม่เป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มจธ. เพื่อริเริ่ม ส่งเสริม และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางเทคนิคในแขนงวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์สู่นักเรียน นักศึกษา และภาคอุตสาหกรรมของไทย และวงการวิชาการระดับโลกจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ที่หลากหลาย ตั้งแต่การส่งถ่ายของไหลระดับนาโนถึงระดับมาโคร การพัฒนา lab-on-chip platform สำหรับการวินิจฉัยทางเคมี เคมีไฟฟ้า และการวินิจฉัยโรค การออกแบบอวัยวะเทียม การออกแบบกลไกและเครื่องจักรกลในระดับอุตสาหกรรม ปรากฏการณ์เผาไหม้ในเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน การพัฒนาเครื่องยนต์สะอาด การวิเคราะห์โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน การผลิตและกักเก็บไฮโดรเจน พลังงานลมและแสงอาทิตย์ ระบบดูดซับความเย็น การปรับปรุงการถ่ายเทความร้อน การวิเคราะห์ทางคอมพิวเตอร์ในกระบวนการออกแบบและการปรับปรุงให้ดีที่สุดทางวิศวกรรม

Contact Person

รศ. ดร.วิศนุรักษ์ เวชสถล
e-mail: wishsanuruk.wec@kmutt.ac.th