ห้องปฏิบัติการวิจัยการกักเก็บและเปลี่ยนรูปแบบพลังงานไฟฟ้าเคมี
Electrochemical Energy Storage and Conversion Laboratory

ห้องปฏิบัติการวิจัยการกักเก็บและเปลี่ยนรูปแบบพลังงานไฟฟ้าเคมีเป็นทีมวิจัยแบบสหวิทยาการที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะพัฒนาอุปกรณ์พลังงานในยุคต่อไปอย่างเซลล์เชื้อเพลิงและแบตเตอรี่ ทีมวิจัยของเรามุ่งเน้นที่จะทำความเข้าใจปรากฏการณ์การเกิดปฏิกิริยาและการถ่ายโอน และพัฒนาสมรรถนะของอุปกรณ์พลังงานไฟฟ้าเคมีให้เข้าใกล้กับขีดจำกัดทางทฤษฎี ผ่านการศึกษาทั้งทางการทดลอง การสร้างแบบจำลอง และทฤษฎีของกระบวนการทางไฟฟ้าเคมีและการถ่ายโอน โดยทีมวิจัยของเรานั้นมีความเชี่ยวชาญทั้งทางด้าน การถ่ายโอนความร้อนและมวล พลศาสตร์ของไหล และการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์เพื่อที่จะเสาะหาโครงสร้างที่ดีที่สุดสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงและแบตเตอรี่เพื่อที่จะลดการสูญเสียในระบบให้ได้มากที่สุด

Contact Person

ดร.พัชรวัฒน์ เจริญอมรกิตติ์
e-mail: patcharawat.cha@kmutt.ac.th