ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมสมัยใหม่ทริปเปิล เจ
Triple J Innovation Laboratory

ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมสมัยใหม่ทริปเปิล เจ ถูกสร้างขึ้นโดยเน้นที่ความเป็นเครื่องกลผสมผสานกับศาสตร์ความรู้ที่หลากหลายเพื่อแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรม การสร้างเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานด้วยการออกแบบที่เรียบง่ายที่สุด เพราะร้อยเครื่องมือที่ทันสมัยก็ไม่เท่าความตั้งใจที่เด็ดเดี่ยว

Contact Person

ผศ. ดร.จักรภพ วงศ์วิวัฒน์
e-mail: jakrapop.won@mail.kmutt.ac.th