ชื่อปริญญา

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)

ปรัชญา

เพื่อผลิตวิศวกรและนักวิชาการในระดับปริญญาเอกที่มีคุณภาพและคุณธรรม มีความสามารถในการทำงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงประกอบอาชีพวิศวกรในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมโลกอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

ความสำคัญ

บุคคลที่สำเร็จการศึกษาจะเป็นวิศวกรที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างแท้จริง ทั้งนี้หลักสูตรจะดำเนินการตามแนวนโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยฯ ในการเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานในด้านการพัฒนากำลังคนให้มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้เพียงพอและรองรับการพัฒนาประเทศในอนาคต

วัตถุประสงค์

  • (1) เพื่อผลิตวิศวกร นักวิชาการ หรือ นักวิจัย ในระดับปริญญาเอกที่มีความรู้และมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกลขั้นสูงในการทางานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล
  • (2) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและเพิ่มผลงานวิจัย พัฒนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • (3) เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีจริยธรรม จิตสำนึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และสังคม
  • (4) เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร

  • PO 1 : สามารถใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลขั้นสูงและทักษะในการคำนวณโดยอาศัยกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่มีความซับซ้อนในการออกแบบ ปรับปรุง และพัฒนาระบบต่าง ๆ ทางวิศวกรรมเครื่องกล
  • PO 2 : สามารถค้นคว้าข้อมูลทางด้านวิทยาการขั้นสูงจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และมีทักษะของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
  • PO 3 : สามารถสื่อสารทางวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ
  • PO 4 : ประพฤติตนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ