ชื่อปริญญา

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)

ปรัชญา

เพื่อผลิตวิศวกรและนักวิชาการในระดับปริญญาโท ที่มีคุณภาพและคุณธรรม มีความสามารถในการทำงานวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงประกอบอาชีพวิศวกรในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมโลกอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

ความสำคัญ

บุคคลที่สำเร็จการศึกษาจะเป็นวิศวกรที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างแท้จริง ทั้งนี้หลักสูตรจะดำเนินการตามแนวนโยบายของประเทศและมหาวิทยาลัย ในการเพิ่มศักยภาพในดำเนินงานด้านการพัฒนากาลังคนให้มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้เพียงพอต่อการรองรับการพัฒนาประเทศในอนาคต

วัตถุประสงค์

  • (1) เพื่อผลิตวิศวกร นักวิชาการ หรือ นักวิจัย ในระดับปริญญาโทที่มีความรู้และมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ในการทำงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ และเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล
  • (2) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและเพิ่มผลงานวิจัย พัฒนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  • (3) เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะสากล มีจริยธรรม จิตสำนึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และสังคม
  • (4) เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร

  • PO 1 : สามารถใช้ความรู้และทักษะในการออกแบบ ปรับปรุง และพัฒนาระบบต่างๆ ทางวิศวกรรมเครื่องกล
  • PO 2 : สามารถค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องได้
  • PO 3 : สามารถสื่อสารทางวิชาการและสามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้
  • PO 4 : ประพฤติตนด้วย จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบ และความเป็นมืออาชีพในวิชาชีพ