ห้องปฏิบัติการวัสดุและโครงสร้างขั้นสูง
Advanced Materials and Structures Laboratory [AMASS]

แหล่งรวมผู้สั่งสมความรู้ (where amassed people amas knowledge) วัสดุและโครงสร้างขั้นสูงเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของกลไกและสิ่งประดิษฐ์รูปแบบใหม่ที่มีน้ำหนักเบาและชาญฉลาด อย่างไรก็ดีวิศวกรและนักออกแบบวัสดุและโครงสร้างขั้นสูงจำเป็นต้องเปลี่ยนมุมมองและทักษะของการออกแบบให้เหมาะสมเพื่อลดน้ำหนักและพลังงานที่ใช้ให้น้อยที่สุด และเพื่อเพิ่มสมรรถนะของชิ้นส่วนให้สูงที่สุด ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดังกล่าวในประเทศไทย กลุ่มวิจัยทางด้านวัสดุและโครงสร้างขั้นสูง หรือ AMASS จึงได้จัดตั้งขึ้นในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและวิจัยทางด้านวัสดุผสม วัสดุเซลลูลาร์ วัสดุปรับเปลี่ยนรูป และวัสดุนาโน และโครงสร้างที่ผลิตจากวัสดุเหล่านี้

ปรัชญาของการออกแบบเพื่อผนวกองค์ความรู้ทางด้านวัสดุและโครงสร้างขั้นสูงกับเทคโนโลยีในด้านอื่น ถือเป็นกลยุทธหลักในการพัฒนาและวิจัยของ AMASS

พันธกิจอันสูงสุดของ AMASS คือการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านวัสดุและโครงสร้างขั้นสูงระหว่างภาคการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม และภาคสังคมให้สอดคล้องกัน และท้ายที่สุดยกระดับการพัฒนาวัสดุที่มีน้ำหนักเบาและชาญฉลาดในประเทศไทยอย่างยั่งยืน

Contact Person

รศ. ดร.สนติพีร์ เอมมณี
e-mail: sontipee.aim@kmutt.ac.th