สาขาวิชา วิศวกรรมอุณหภาพและพลังงาน
Thermal and Energy Engineering

ด้านอุณหภาพ วิจัยทั้งทางด้านการเผาไหม้ภายในและการเผาไหม้ภายนอก และการออกแบบระบบอุณหภาพ

ส่วนด้านพลังงาน วิจัยเกี่ยวกับพลังงานทดแทน เช่น เอทานอล พลังงานธรรมชาติ เช่น ลม และแสงอาทิตย์

บุคลากร

รศ. ดร.อมรรัตน์ แก้วประดับ
รศ. ดร.วิศนุรักษ์ เวชสถล
ผศ. ดร.ปิยธิดา ไตรนุรักษ์ แก้วจินดา
ผศ. ดร.สุรชัย สนิทใจ
ผศ. ดร.อธิกร วงศธนวริศ
ดร.ญาณิน สุขใจ