ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ทางการแพทย์และชีวกลศาสตร์
Medical Robotics and Biomechanics Laboratory

ห้องวิจัยพัฒนาระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ หรืออุปกรณ์ทางกลสำหรับใช้ในทางการแพทย์และในอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น อาหาร การผลิตชีววัตถุ การศึกษาชีวกลศาสตร์ เช่น การเลี้ยงเซลล์ในระบบอัตโนมัติ นอกจากนั้นยังมีการศึกษากลศาสตร์ของเซลล์และเนื้อเยื่อสำหรับพัฒนาระบบการเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิด (stem cell) และการสร้างแบบจำลอง (modeling) เพื่อเข้าใจกลไกการเปลี่ยนแปลงของเซลล์เมื่อได้รับการกระตุ้นทางกล

Contact Person

รศ. ดร.ธีรนุช จันทโสภีพันธ์
e-mail: teeranoot.cha@kmutt.ac.th
Tel: +66 2 470 9288