สาขาวิชา วิศวกรรมของไหล
Fluid Engineering

ศึกษากลศาสตร์ของไหลเชิงทฤษฎี เชิงการทดลอง เชิงการจำลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีการประยุกต์ไปสู่อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน เครื่องจักรกลเทอร์ไบน์

บุคลากร

ศ. ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ
รศ. ดร.วันชัย อัศวภูษิตกุล
รศ. ดร.ชวิน จันทรเสนาวงษ์
ดร. กำธร เสพย์ธรรม