ชื่อปริญญา

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมยานยนต์และการขนส่งขั้นสูง)

ปรัชญา

เพื่อผลิตวิศวกรและนักวิชาการในระดับปริญญาโท ที่มีคุณภาพและคุณธรรม มีความสามารถในการทำงานวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงประกอบอาชีพวิศวกรในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมโลกอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

ความสำคัญ

บุคคลที่สำเร็จการศึกษาจะเป็นวิศวกรที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างแท้จริง ทั้งนี้หลักสูตรจะดำเนินการตามแนวนโยบายของประเทศและมหาวิทยาลัย ในการเพิ่มศักยภาพในดำเนินงานด้านการพัฒนากาลังคนให้มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้เพียงพอต่อการรองรับการพัฒนาประเทศในอนาคต

วัตถุประสงค์

  • (1) เพื่อผลิตวิศวกร นักวิชาการหรือนักวิจัยในระดับปริญญาโท ที่มีความรู้รอบ รู้ลึก และมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ในการทำงานวิจัยระดับนานาชาติ สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านวิศวกรรมยานยนต์และการขนส่งขั้นสูงที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างแท้จริง
  • (2) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและเพิ่มผลงานด้านวิจัย พัฒนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์และการขนส่งขั้นสูง รวมถึงสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • (3) เพื่อปลูกฝังจริยธรรม จิตสำนึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และสังคมให้กับบัณฑิต ให้เล็งเห็นความสำคัญในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร

  • PO 1 : สร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อใช้ในการออกแบบ ปรับปรุง และพัฒนาระบบต่าง ๆ ทางวิศวกรรมยานยนต์และการขนส่งขั้นสูง
  • PO 2 : ค้นคว้าและแยกแยะข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
  • PO 3 : ใช้เทคนิคและเครื่องมือทางวิศวกรรมที่ทันสมัยเพื่อการค้นคว้าหรือทำการวิจัยและพัฒนา
  • PO 4 : ทำงานร่วมกับบุคคลอื่นในองค์กรระดับชาติและนานาชาติได้