ห้องปฏิบัติการวัสดุฉลาด
Smart Materials and Advanced manufacturing Research Team [SMART LAB]

ห้องปฏิบัติการวัสดุฉลาด หรือ SMART LAB มจธ. เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่เน้นการวิจัยด้านวัสดุฉลาด (Smart Materials) ประเภทโลหะผสมจำรูป (Shape Memory Alloy; SMA) ครอบคลุมตั้งแต่งานวิจัยพื้นฐานด้านการผลิต การสังเคราะห์วัสดุฉลาดใหม่ ๆ ที่เหมาะสมกับการใช้งานทางวิศวกรรมและการแพทย์ ไปถึงงานวิจัยประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ เช่น วัสดุทันตกรรมจัดฟัน แผ่นดามกระดูก Heat engine สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า เซนเซอร์ตรวจจับความผิดปรกติที่อุณหภูมิสูง เป็นต้น

นอกจากนี้ยังเน้นผลงานการพัฒนาเทคโนโลยีวิศวกรรมเนื้อเยื่อเพื่อทดแทนกระดูก เช่น เครื่องกระตุ้นการเกิดกระดูกใหม่ เครื่องวัดมวลกระดูกด้วยแสงแบบพกพาได้ เครื่องมือฟื้นฟูเซลล์ประสาทที่ผิดปรกติเพื่อบรรเทาอาการของโรคอัลไซเมอร์และโรคพาร์กินสัน เป็นต้น

โดยทีมงานวิจัยประกอบไปด้วย นักวิจัย นักศึกษาที่มีคุณภาพจากหลากหลายความเชี่ยวชาญ ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องมือวิจัยที่ทันสมัย ครบวงจรทั้งด้านวิศวกรรมและชีวภาพ นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือจากหน่วยงานวิจัยคณะแพทย์ทั้งภายในและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ผลิตผลงานระดับประเทศ และนานาชาติที่ได้รับรางวัลมากมาย

Contact Person

รศ. ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ
e-mail: anak.kha@kmutt.ac.th