เครื่องมือทดสอบสำหรับวิจัยและบริการวิชาการ

ห้องปฏิบัติการวัสดุและโครงสร้างขั้นสูง
Advanced Materials and Structures Laboratory [AMASS]

 • การทดสอบความสามารถรับการกระแทกของท่อโดยการปล่อยลูกตุ้มลงมาจากที่สูงในแนวดิ่ง

ห้องปฏิบัติการทางโลหะวิทยาและกระบวนการขึ้นรูปชั้นสูง
Laboratory for Advanced Metallurgy and Forming Process [AMeF]

 • The equipment for testing with Digital Image Correlation (DIC) technique, ARAMIS
 • Strain distribution measured by DIC technique
 • Microstructure of Boron steel Fracture surface investigated by SEM
 • Determined FLD and experimental data

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่องานวิจัยทางวิศวกรรม
Center of Operation for Computer Aided Research Engineering [COCARE]

 • Acoustic analyzer
 • Vibration sensor

ห้องปฏิบัติการวัสดุฉลาด
Smart Materials and Advanced manufacturing Research Team [SMART LAB]

 • Differential Scanning Calorimeter (DSC)
 • Thermogravimetric Analysis (TGA)
 • Dynamic Mechanical Analysis (DMA)
 • Thermo Mechanical Analysis (TMA)
 • Vacuum furnace for high temperature heat treatment
 • Spot laser welding machine
 • Fatigue testing machine
 • Optical microscope
 • Laser displacement measurement machine