วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล - ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษMaster of Engineering Program in Mechanical Engineering (International Program)

ปรัชญา
เพื่อผลิตวิศวกรและนักวิชาการในระดับปริญญาโท ที่มีคุณภาพและคุณธรรม มีความสามารถในการทางานวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงประกอบอาชีพวิศวกรในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมโลกอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกาลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือปริญญาที่เทียบเท่าปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น วิศวกรรมการบิน วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมจักรกลเกษตร เป็นต้น ในสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ. รับรองหลักสูตร หรือ
  2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาครุศาสตร์เครื่องกล และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  3. ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตาม ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หมายเหตุ

  1. สาหรับผู้สมัครที่ไม่ได้สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต )วศ.บ.( สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล อาจต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานเพิ่มเติม โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  2. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของ สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม )สป.อว.( และ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ การคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ระยะเวลาเรียนตามหลักสูตร  2 ปี

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร แผน ก 2 (วิทยานิพนธ์ 24 หน่วยกิต)

ก.   หมวดวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
ข.   หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
ค.   วิทยานิพนธ์ 24 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร


ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล