ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มจธ. ได้รับการประเมิน TRF Index 5.0 ระดับดีเยี่ยม - ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มจธ. ได้รับการประเมิน TRF Index 5.0 ระดับดีเยี่ยม

จากโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Categories: ประกาศ/ประชาสัมพันธ์


ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล