บุคลากร - ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

บุคลากร

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบเชิงกล

พัฒนา เนตรสุวรรณ (Pattana Neadsuwan)
อาจารย์ (Lecturer)

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 2534
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย, 2532

Fan design and system analysis.

Profile
Tel.: 02 470 9119
Email: –

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ธีรนุช จันทโสภีพันธ์ (Teeranoot Chanthasopeephan)
รองศาสตราจารย์ (Associate Professor)

Ph.D. (Mechanical Engineering), Drexel University, U.S.A., 2006
M.S. (Mechanical Engineering), University of Michigan, Ann Arbor, MI, U.S.A., 2001
B.S. (Mechanical Engineering), University of Pennsylvania, Philadelphia, PA, U.S.A., 2000

Biomechanics and Medical robotics

Profile
Tel.: 02 470 9288
Email: teeranoot.cha@kmutt.ac.th

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุณหภาพและพลังงาน

อมรรัตน์ แก้วประดับ (Amornrat Kaewpradap)
รองศาสตราจารย์ (Associate Professor)

D.Eng. (Energy and Environment Science), Nagaoka University of Technology, Japan, 2008
วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย, 2546
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย, 2542

Gaseous Combustion Flame Analysis, Innovation of Premixed and Non Premixed Burner

Profile
Tel.: 02 470 9267
Email: amornrat.kae@mail.kmutt.ac.th

สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

ยศพงษ์ ลออนวล (Yossapong Laoonual)
รองศาสตราจารย์ (Associate Professor)

Ph.D. (Mechanical Engineering), Imperial College London, UK, 2006
M.Phil. (Mechanical Engineering), University of Manchester, UK, 2001
B.Eng. (Mechanical Engineering), Sirindhorn International Institute of Technology, Thailand, 1998

Internal combustion engines, Alternative fuels, Electrosprays sprays and atomization, Optical diagnostic techniques, Hybrid & Electric Vehicle

Profile
Tel.: 02 470 9273
Email: yossapong.lao@mail.kmutt.ac.th

สาขาวิชาวิศวกรรมของไหลและอากาศยาน

วันชัย อัศวภูษิตกุล (Wanchai Asvapoositkul)
รองศาสตราจารย์ (Associate Professor)

Ph.D. (Mechanical Engineering), University of London, UK, 1995
M.Eng. (Energy Technology), Asian Institute of Technology, Thailand, 1988
วศ.บ. เกียรตินิยม (วิศวกรรมเครื่องกล), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย, 2528

Computational Fluid Dynamics (CFD), Mathematical Modeling of Fluid Flow, Turbomachinery, Cooling tower, Air-conditioning & Refrigeration

Profile
Tel.: 02 470 9338
Email: wanchai.asv@kmutt.ac.th

กำธร  เสพย์ธรรม  (Kamthon Septham)

อาจารย์ (Lecturer)

Ph.D., Imperial College London, UK, 2018

Fluid dynamics.

Profile
Tel.:  –
Email: kamthon.septham@gmail.com

กิตติ์ชนน เรืองจิรกิตติ์ (Kitchanon Ruangjirakit)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)

Ph.D. (Aeronautical Engineering), Imperial College London, UK, 2014
M.Eng. (Aeronautical Engineering), Imperial College London, UK, 2008

Composite materials, Adaptive structures, Electric vehicles, Automotive structural design.

Profile
Tel.: 02 470 9272
Email: kitchanon.rua@mail.kmutt.ac.th

จักรภพ วงศ์วิวัฒน์ (Jakrapop Wongwiwat)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)

Ph.D. (Mechanical Engineering), University of Southern California, U.S.A., 2019
M.S. (Mechanical Engineering), University of Southern California, U.S.A., 2015
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย, 2555

Combustion, Extraction Process, Micro thruster, Internal combustion engine, Heat transfer, Computational fluid dynamics, Reacting flow and power generator

Profile
Tel.: 02 470 9125
Email: jakrapop.won@mail.kmutt.ac.th
Website: sites.google.com/site/jjjpowerlab

ชวิน จันทเสนาวงศ์ (Chawin Chantharasenawong)

รองศาสตราจารย์ (Associate Professor)

Ph.D. (Aeronautical Engineering), Imperial College London, UK, 2007
M.Eng. (Aeronautical Engineering), Imperial College London, UK, 2003

Wind energy, Dynamic stall, Dynamical system analysis.

  • Asahi Foundation grant fellow 2012

Profile
Tel.:  02 470 9280
Email: chawin.cha@mail.kmutt.ac.th

ญาณิน  สุขใจ (Yanin Sukjai)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)

Ph.D. (Nuclear Science and Engineering), Massachusetts Institute of Technology, U.S.A., 2018
M.S. (Nuclear Science and Engineering), Massachusetts Institute of Technology, U.S.A., 2014
M.S. (Mechanical Engineering), University of Texas at Austin, U.S.A., 2004
วศ.บ. เกียรตินิยม (วิศวกรรมเครื่องกล), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย, 2544

Nuclear reactor design and simulation, Cold energy utilization, waste heat recovery, printed circuit heat exchanger, and pulverized coal and biomass burner

Profile
Tel.:  02 470 9277
Email: yanin.suk@kmutt.ac.th

ดนัย เผ่าหฤหรรษ์ (Danai Phaoharuhans)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)

D.Eng. (Functional Control Systems), Shibaura Institute of Technology, Japan, 2014
M.Eng. (Electrical Engineering and Computer Science), Shibaura Institute of Technology, Japan, 2007
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย, 2547

Robotic, Motion control, Vehicle dynamics, Wave energy converter

Profile
Tel.:  02 470 9332
Email: danai.pha@mail.kmutt.ac.th

ทศนพ กำเนิดทอง (Thoatsanope Kamnerdtong)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)

Ph.D. (Mechanical Engineering), Vanderbilt University, U.S.A., 2001
M.S. (Mechanical Engineering), Vanderbilt University, U.S.A., 1998
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย, 2536

Microposition and ultraprecision, Mechanisms, Failure analysis, Fatigue and fracture mechanics, Deformation of materials, Finite element method, Computer aided design and solid modeling, HDD analysis and design.

Profile
Tel.: 02 470 9287
Email: thoatsanope.kam@mail.kmutt.ac.th

ธรรมรัตน์ กิตติพงษ์พัฒนา (Thammarat Kittipongpattana)

อาจารย์ (Lecturer)

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย, 2541
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย, 2537

Automatic part assembly, Kinematics of machinery.

Profile
Tel.: 02 470 9113
Email: thammarat.kit@mail.kmutt.ac.th

ธีรนุช จันทโสภีพันธ์ (Teeranoot Chanthasopeephan)

รองศาสตราจารย์ (Associate Professor)

Ph.D. (Mechanical Engineering), Drexel University, U.S.A., 2006
M.S. (Mechanical Engineering), University of Michigan, Ann Arbor, MI, U.S.A., 2001
B.S. (Mechanical Engineering), University of Pennsylvania, Philadelphia, PA, U.S.A., 2000

Biomechanics and Medical robotics

Profile
Tel.: 02 470 9288
Email: teeranoot.cha@kmutt.ac.th

ปิยธิดา ไตรนุรักษ์ (Piyatida Trinuruk)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)  

D.Eng. (Nuclear Engineering), Tokyo Institute of Technology, Japan, 2013
ปร.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย, 2552
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย, 2541

Innovative nuclear reactor, reactor Physics, renewable energy and energy policy, Energy conversion in household and industrial.

Profile
Tel.:  02 470 9114
Email: piyatida.tri@mail.kmutt.ac.th

พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ (Pongpan Kaewtatip)

รองศาสตราจารย์  (Associate Professor)

D.Eng. (Mechanical Engineering), Nippon Institute of Technology, Japan, 2000
M.Eng. (Mechanical Engineering), Nippon Institute of Technology, Japan, 1997
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย, 2537

Application of FEM in the field of metal forming, Stamping die design and technology.

Profile
Tel.: –
Email: pongpan.kae@kmutt.ac.th

พชรพิชญ์ พรหมอุปถัมภ์ (Patcharapit Promoppatum)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)  

Ph.D. (Mechanical Engineering), Carnegie Mellon University, U.S.A., 2018
M.S. (Mechanical Engineering), Carnegie Mellon University, U.S.A., 2015
วศ.บ. เกียรตินิยม (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย, 2555

Additive manufacturing, Heat transfer, Finite element analysis

Profile
Tel.:  –
Email: patcharapit.pro@mail.kmutt.ac.th

พัชรวัฒน์ เจริญอมรกิตติ์ (Patcharawat Charoen-amornkitt)

อาจารย์ (Lecturer)  

Ph.D (Mechanical Engineering), Osaka University, Japan, 2020
วศ. ม. (เทคโนโลยีวิศวกรรม), สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, ประเทศไทย, 2558
วศ. บ. (วิศวกรรมยานยนต์), สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, ประเทศไทย, 2557

Electrochemical devices, Electroanalytical methods, Entropy generation analysis, Renewable energy and energy policy, Electric vehicles

Profile
Tel.:  –
Email: patcharawat.cha@kmutt.ac.th

พัฒนา เนตรสุวรรณ (Pattana Neadsuwan)

อาจารย์ (Lecturer)

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 2534
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย, 2532

Fan design and system analysis.

Profile
Tel.: 02 470 9119
Email: –

ภัทรมน จงประดิษฐ์ (Pattaramon Jongpradist)

รองศาสตราจารย์ (Associate Professor)

Ph.D. (Mechanical Engineering), Memorial University, St.John’s, NL, Canada, 2006
M.Eng. (Structural Engineering), Asian Institute of Technology, Thailand, 2001
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 2542

Computational mechanics, Finite element analysis, Meshless methods, Analysis and design of plate and shell structures, Solid and structural mechanics.

Profile
Tel.: 02 470 9275
Email: pattaramon.jon@mail.kmutt.ac.th

ยศพงษ์ ลออนวล (Yossapong Laoonual)

รองศาสตราจารย์ (Associate Professor)  

Ph.D. (Mechanical Engineering), Imperial College London, UK, 2006
M.Phil. (Mechanical Engineering), University of Manchester, UK, 2001
B.Eng. (Mechanical Engineering), Sirindhorn International Institute of Technology, Thailand, 1998

Internal combustion engines, Alternative fuels, Electrosprays sprays and atomization, Optical diagnostic techniques, Hybrid & Electric Vehicle

Profile
Tel.: 02 470 9273
Email: yossapong.lao@mail.kmutt.ac.th

วันชัย อัศวภูษิตกุล (Wanchai Asvapoositkul)

รองศาสตราจารย์ (Associate Professor)

Ph.D. (Mechanical Engineering), University of London, UK, 1995
M.Eng. (Energy Technology), Asian Institute of Technology, Thailand, 1988
วศ.บ. เกียรตินิยม (วิศวกรรมเครื่องกล), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย, 2528

Computational Fluid Dynamics (CFD), Mathematical Modeling of Fluid Flow, Turbomachinery, Cooling tower, Air-conditioning & Refrigeration

Profile
Tel.: 02 470 9337
Email: wanchai.asv@kmutt.ac.th

วิทูร อุทัยแสงสุข (Vitoon Uthaisangsuk)

รองศาสตราจารย์ (Associate Professor)

Dr.-Ing. (Materials Engineering), RWTH Aachen University, Germany, 2009
Dip.-Ing. (Mechanical Engineering), RWTH Aachen University, Germany, 2003

Mechanical Metallurgy, Advanced High Strength Steels, Fracture and Damage Mechanics, Finite Element Analysis, Macro-Micro Modeling of Steel Processing and Forming

  • Best young researcher, KMUTT, 2015

Profile
Tel.:  02 470 9274
Email: vitoon.uth@kmutt.ac.th

วิศนุรักษ์ เวชสถล (Wishsanuruk Wechsatol)

รองศาสตราจารย์ (Associate Professor)

Ph.D. (Mechanical Engineering), Duke University, U.S.A., 2005
M.Sc. (Mechanical Engineering), Duke University, U.S.A., 2001
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย, 2540

– Construal theory
– Optimal and intelligent design of multi-scale thermal and fluid flow systems
– Cryogenic technology and cold storage
– Cooling of electronic packages
– Emerging power generation technology
– Microscale fluid transport

Profile
Tel.: 02 470 9129
Email: wishsanuruk.wec@kmutt.ac.th

ศุภณัฐ คงวัฒน์ (Suphanut Kongwat)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)

Ph.D. (Functional Control Systems), Shibaura Institute of Technology, Japan, 2020
M.Sc. (Systems Engineering and Science), Shibaura Institute of Technology, Japan, 2017
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย, 2559
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย, 2557

Structural Optimization, Finite Element Analysis, Solid Mechanics, Computer-Aided Design

Profile
Tel.:  02 470 9337
Email: suphanut.kon@kmutt.ac.th

สนติพีร์ เอมมณี (Sontipee Aimmanee)

รองศาสตราจารย์ (Associate Professor)

Ph.D. (Engineering Mechanics), Virginia Polytechnic Institute and State University, U.S.A., 2004
M.Sc. (Mechanical Engineering), University of Delaware, U.S.A., 2000
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย, 2539

Composite materials, Sandwich structures, Piezoelectric materials, Finite-element method, Solid and structure mechanics.

Profile
Tel.: 02 470 9108
Email: sontipee.aim@mail.kmutt.ac.th

สมชาย วงศ์วิเศษ (Somchai Wongwises)

ศาสตราจารย์ (Professor)

Dr.-Ing. (Mechanical Engineering), University of Hannover, Germany, 1994
วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 2532
M.Eng. (Energy Technology), Asian Institute of Technology, Thailand, 1984
วศ.บ. เกียรตินิยม (วิศวกรรมเครื่องกล), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย, 2525

Heat transfer, Fluid mechanics.

  • Outstanding Scientist Award 2006
  • 2017 Highly Cited Researcher 2017

Profile
Tel.:  02 470 9115
Email: somchai.won@kmutt.ac.th

สโรช ไทรเมฆ (Saroj Saimek)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)

Ph.D. (Control Science and Dynamical Systems), University of Minnesota, U.S.A., 2003
M.S. (Mechanical Engineering), Vanderbilt University, U.S.A., 1995
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย, 2531

Control systems especially for under actuated mechanical systems.

Profile
Tel.: 02 470 9285
Email: saroj.sai@kmutt.ac.th

สาทิสส์ ทรงชน (Szathys Songschon)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)

Ph.D. (Mechanical Engineering), Columbia University, U.S.A., 2001
M.Phil. (Mechanical Engineering), Columbia University, U.S.A., 2000
M.S. (Mechanical Engineering), Columbia University, U.S.A., 1998
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย, 2537

Mechanical dynamics.

Profile
Tel.: 02 470 9286
Email: szathys.son@mail.kmutt.ac.th

สุรชัย สนิทใจ (Surachai Sanitjai)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)

Ph.D. (Mechanical Engineering), University of Minnesota, U.S.A., 2002
M.Phil. (Mechanical Engineering), University of Minnesota, U.S.A., 2000
M.S. (Mechanical Engineering), University of Minnesota, U.S.A., 1998
วศ.บ. เกียรตินิยม (วิศวกรรมเครื่องกล), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย, 2537

Jet impingement cooling, Thermal management for electronic equipment, Film cooling for gas turbine systems, Heat and mass transfer analogy, Design of heat exchanger.

Profile
Tel.: 02 470 9658
Email: surachai.san@kmutt.ac.th

อธิกร วงศธนวริศ (Atikorn Wongsatanawarid)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)

D.Eng. (Material Engineering), Shibaura Institute of Technology, Japan, 2010
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 2549
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย, 2543

Superconductor, Heat exchanger, Sustainable energy, Automotive technology.

Profile
Tel.: 02 470 9265
Email: atikorn.won@mail.kmutt.ac.th

อนรรฆ ขันธะชวนะ (Anak Khantachawana)

รองศาสตราจารย์ (Associate Professor)

D.Eng. (Materials Science and Engineering), University of Tsukuba, Japan, 2003
M.Eng. (Materials Science and Engineering), University of Tsukuba, Japan, 2000
B.Eng. (Materials Science and Engineering), University of Tsukuba, Japan, 1998

Shape memory alloys, Martensite transformation, Biomaterials, Microactuator, Smart materials, Metallurgy, Solid physics.

Profile
Tel.:  02 470 9116
Email: anak.kha@kmutt.ac.th

อมรรัตน์ แก้วประดับ (Amornrat Kaewpradap)

รองศาสตราจารย์ (Associate Professor)

D.Eng (Energy and Environment Science), Nagaoka University of Technology, Japan, 2008
วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย, 2546
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย, 2542

Gaseous Combustion Flame Analysis, Innovation of Premixed and Non Premixed Burner.

  • Hitachi Research Fellowship 2014
  • Asahi Foundation Fellowship 2015

Profile
Tel.:  02 470 9267
Email: amornrat.kae@mail.kmutt.ac.th

อรรณพ เรืองวิเศษ (Annop Ruangwiset)

รองศาสตราจารย์ (Associate Professor)

D.Eng. (Aeronoutics & Astronautics), Kyushu University, Japan, 2001
M.Eng. (Aeronoutics & Astronautics), Kyushu University, Japan, 1998
B.Eng. (Aeronoutics & Astronautics), Kyushu University, Japan, 1994

Dynamics of flight, motion, stability of the aircraft, UAV (Unmanned Aerial Vehicle) design, control and navigation.

Profile
Tel.:  –
Email: annop.rua@kmutt.ac.th

อาจารย์พิเศษหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ธวัชชัย นาคพุ่ม
(Thawatchai Nakphoom)
อาจารย์ (Lecturer)
B.Ed., Srinakharinwirot University, Thailand
พงษ์ศักดิ์ นิ่มดำ
(Pongsak Nimdum)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)
Ph.D. (Materials Science and Engineering),
Ecole des Mines de Paris, France.
เลิศศักดิ์ เหมยากร
(Lertsak Hemyakorn)
อาจารย์ (Lecturer)
M.Eng., KMUTT, Thailand
สมเกียรติ รุ่งทองใบสุรีย์
(Somkiat Rungthongbaisuree)
รองศาตราจารย์ (Associate Professor)
D.Eng., Kyoto University, Japan
อนันทวิทย์ ตู้จินดา
(Anantawit Tuchinda)
อาจารย์ (Lecturer)
Ph.D., Imperial College London, UK
เอกชัย คล้ายวงศ์ลาลย์
(Ekachai Klaivongval)
อาจารย์ (Lecturer)
B.Eng., KMUTT, Thailand
เอกชัย ภัทรวงศ์ไพบูลย์
(Aikachai Pattarawongpiboon)
อาจารย์ (Lecturer)
M.Eng., KMUTT, Thailand
Dimitrios Bakavos
(Ekachai Klaivongval)
อาจารย์ (Lecturer)
Ph.D., University of Manchester, UK
สุเทพ แก้วนัย
(Suthep Kaewnai)
รองศาสตราจารย์ (Associate Professor)
M.Eng., CU, Thailand

อาจารย์พิเศษหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน

เก็จวลี โฆสิตคณาวุฒิ
(Ketwalee Kositkanawuth)
อาจารย์ (Lecturer)
Ph.D., The University of Texas at Arlington, U.S.A.
จันทนา กุญชรรัตน์
(Janthana Kunchornrat)
อาจารย์ (Lecturer)
Ph.D., KMUTT, Thailand
จารุวรรณ ชนม์ธนวัฒน์
(Jaruwan Chontanawat)
รองศาสตราจารย์ (Associate Professor)
Ph.D., University of Surrey, UK
นคร วรสุวรรณรักษ์
(Nakorn Worasuwannarak)
รองศาตราจารย์ (Associate Professor)
Ph.D., Kyoto University, Japan
ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล
(Prapat Pongkiatkul)
ผู้ช่วยศาตราจารย์ (Assistant Professor)
D.Eng., Asian Institute of Technology, Thailand
พิภัทร พฤกษาโรจนกุล
(Phiphat Phruksarojanakun)
อาจารย์ (Lecturer)
Ph.D., University of Wisconsin-Madison, U.S.A.
สุนีรัตน์ ฟูกุดะ
(Suneerat Fukuda)
รองศาตราจารย์ (Associate Professor)
Ph.D., Imperial College London, UK
สุรพงศ์ จิระรัตนานนท์
(Surapong Chirarattananon)
ศาตราจารย์ (Professor)
Ph.D., The University of Newcastle, Australia
สุรวุฒิ ช่วงโชติ
(Surawut Chuangchote)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)
Ph.D., Kyoto University, Japan

อาจารย์พิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (มจธ. ราชบุรี)

จิรศักดิ์ ศรีรัตน์
(Jirasak Srirat)
อาจารย์ (Lecturer)
D.Eng. (International Interactive Special
Education Program), Graduate School of
Natural Science and Technology, Kanazawa
University, Japan
ชวิน จองวรรณศิริ
(Chavin Jongwannasiri)
อาจารย์ (Lecturer)
D.Eng., Nippon Institute of Technology, Japan
ทรงพล ชื่นคำ
(Songpol Chuenkhum)
อาจารย์ (Lecturer)
D.Phil. (Engineering Science), University
of Oxford, UK
รุ่งโรจน์ ปิยะภานุวัฒน์
(Rungroj Piyaphanuwat)
ผู้ช่วยศาตราจารย์ (Assistant Professor)
Ph.D., KMUTT, Thailand
ใหม่ น้อยพิทักษ์
(Mai Noipitak)
อาจารย์ (Lecturer)
Ph.D. (Manufacturing and Systems Eng.),
KMUTT, Thailand

อาจารย์พิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (นานาชาติ)

จารุวัตร เจริญสุข
(Jaruwat Charoensuk)
รองศาสตราจารย์ (Associate Professor)
Ph.D. (Mechanical Eng.), Imperial College
London, UK
จินดา เจริญพรพาณิชย์
(Chinda Charoenphonphanich)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)
D.Eng. (Mechanical Eng.), Tokai University,
Japan
ชัยวัฒน์ หนูทอง
(Chaiwat Nuthong)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)
Dr.-Ing. (Control Eng.), Bundeswehr
Munchen, Germany
ชินะ เพ็ญชาติ
(Chi-na Benyajati)
อาจารย์ (Lecturer)
Ph.D. (Mechanical Eng.), Tribology, Imperial
College London, UK
ณัฐวุฒิ เดไปวา
(Nattawoot Depaiwa)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)
Ph.D. (Mechanical Eng.), Chiba University,
Japan
ปัญญา ขันธ์สุวรรณ
(Panya Kansuwan)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)
Ph.D. (Mechanical Eng.), Lehigh University,
U.S.A.
ปรีชา การินทร์
(Preechar Karin)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)
D.Eng. (Mechanical and Control Eng.), Tokyo
Institute of Technology, Japan
มนต์ศักดิ์ พิมสาร
(Monsak Pimsarn)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)
Ph.D. (Mechanical Eng.), University of
Connecticut, U.S.A.
เรืองเดช ธงศรี
(Ruangdaj Tongsri)
อาจารย์ (Lecturer)
Ph.D. (Metallurgy), Imperial College of
Science, Technology & Medicine, UK
สิทธิกร ลาภาพงศ์
(Sittikorn Lapapong)
อาจารย์ (Lecturer)
Ph.D. (Mechanical Eng.), The Pennsylvania
State University, Pennsylvania, U.S.A.
สุตาภัทร แคว้นเขาเม็ง
(Sutapat Kwankaomeng)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)
Ph.D. (Mechanical Eng.), University of
Wisconsin-Madison, U.S.A.
สุธี โอฬารฤทธินันท์
(Sutee Olarnrithinun)
อาจารย์ (Lecturer)
Ph.D. (Mechanical Eng.), Brown University,
U.S.A.
เอกพจน์ ตันตราภิวัฒน์
(Akapot Tantrapiwat)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)
Ph.D. (Mechanical Eng.), Lehigh University,
U.S.A.
Hidenori Kosaka
Professor
D.Eng. (Mechanical Eng.), Tokyo Institute of
Technology, Japan
Hiroshi Yamaura
Professor
D.Eng. (Mechanical Eng.), Tokyo Institute of
Technology, Japan
Katsunori Hanamura
Professor
D.Eng. (Mechanical Eng.), Tokyo Institute of
Technology, Japan
Kazuaki Inaba
Professor
Ph.D. (Open and Environmental Systems
Engineering), Keio University, Japan
Kunio Takahashi
Professor
D.Eng. (Welding Eng.), Osaka University,
Japan
Masaaki Okuma
Professor
D.Eng. (Mechanical Eng.), Tokyo Institute of
Technology, Japan
Masahiko Yoshino
Professor
D.Eng. (Mechanical Eng.), Tokyo Institute of
Technology, Japan
Masaki Yamakita
Professor
D.Eng. (Mechanical Eng.), Tokyo Institute of
Technology, Japan
Naoto Ohtake
Professor
D.Eng. (Mechanical Eng.), Tokyo Institute of
Technology, Japan
Sadami Suzuki
Associate Professor
D.Eng. (Industrial Eng.), Tokyo Institute of
Technology, Japan
Shuichiro Hirai
Professor
D.Eng. (Mechanical Eng.), Osaka University,
Japan

อาจารย์พิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Dr. Pranab K. Mondal
Visiting Professor
Indian Institute of Technology Guwahati, India
สำเริง จักรใจ (Sumrerng Jugjai)
ศาสตราจารย์ (Professor)
D.Eng. (Mechanical Engineering), Tokyo Institute of Technology, Japan, 1991
M.Eng. (Mechanical Engineering), Tokyo Institute of Technology, Japan, 1988
วศ.บ. เกียรตินิยม (วิศวกรรมเครื่องกล), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย, 2525
Profile

Tel.:  –
Email: sumrueng.jug@kmutt.ac.th

งานบริหารงานทั่วไป

เบญจวรรณ ทองขาว

(Benjawan Thongkow)

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

ปวีนา สุภศร

(Paweena Suphasorn)

นักบริหารงานทั่วไป

(งานประกันคุณภาพและประชาสัมพันธ์)

รัตดาวรรณ อัปมานะ

(Ratdawan Appamana)

นักบริหารงานทั่วไป

(งานบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี)

วันดี รอดกุล

(Wandee Rodkul)

พนักงานบริการ

(งานรับ-ส่งเอกสาร)

วันเพ็ญ ไพศาลสุทธิเดช

(Wanpen Paisalsuthidej)

นักบริหารงานทั่วไป

(งานพัสดุ)

ศิริรัตน์ ดำพรมพะเนาว์

(Sirirat Dumprompanao)

นักบริหารงานทั่วไป

(งานบริการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)

งานช่างเทคนิค

นิสันต์ ดามาพงษ์

(Nisun Damapong)

หัวหน้างานนายช่างเทคนิค

นภาศักดิ์ เกตุทอง

(Napasak Kedthong)

นายช่างเทคนิค

พิทโยดม ก้านบัว

(Pithayodom Kanbua)

นายช่างเทคนิค

มงคล ปัญญมานะกุล

(Mongkhon Panyamanakul)

เจ้าหน้าที่ดูแล Workshop

สมคิด พิลาวงศ์

(Somkid Pilawong)

นายช่างเทคนิค

สมชาย อินทร์ใหญ่

(Somchai Inyai)

นายช่างเทคนิค

สุรชัย ลี่แตง

(Surachai Leetaeng)

เจ้าหน้าที่ดูแล Workshop


ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล