แนะนำภาควิชา - ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

แนะนำภาควิชา

ประวัติความเป็นมา

“ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2503 ภายใต้ชื่อวิทยาลัยเทคนิคธนบุรี ซึ่งเป็นสถานศึกษาของรัฐ ที่มุ่งเน้นผลิตบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีใน 4 สาขาหลัก เพื่อรองรับงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมการผลิต โดยต่อมาเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2514 วิทยาลัยฯได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นวิทยาเขตหนึ่งของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า (ร่วมกับวิทยาเขตพระนครเหนือ และวิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) โดยโอนมาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยและต่อมาในปี พ.ศ.2529 สถาบันฯจึงเป็นนิติบุคคลระดับกรม ภายใต้ชื่อใหม่ว่า “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี” และในปี พ.ศ. 2541 ได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล ในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ”

4 กุมภาพันธ์ 2503 – 23 เมษายน 2514 วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี
24 เมษายน 2514 – 19 กุมภาพันธ์ 2529 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตธนบุรี
20 กุมภาพันธ์ 2529 – 5 มีนาคม 2541 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6 มีนาคม 2541 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วิสัยทัศน์

“เพื่อผลิตบัณฑิตและองค์ความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกลที่ได้รับการรับรองในระดับสากล

To produce graduates and knowledge in mechanical engineering with international affirmation.”

พันธกิจ

ผลิตวิศวกรเปี่ยมทักษะ ทำงานวิจัยคุณภาพสูง ถ่ายทอดความชำนาญทางเทคนิคและรักษาองค์ความรู้คู่องค์กร

คติพจน์

“ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ

ผู้ที่ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐ

(The Trained Man Wins)”

ค่านิยม

“BANGMOD”

Brilliance ฉลาด หลักแหลม กล้าหาญ มีความเป็นผู้นำ

Activeness กระตือรือร้นในการเรียนรู้และพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ

Networking สร้างเครือข่าย มีพันธมิตร ทำงานเป็นทีม

Gratitude กตเวที รู้คุณและตอบแทนบุญคุณ มีความเคารพตนเองและผู้อื่น

Morality มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

Optimism คิดบวก มองโลกในแง่ดี เชื่อมั่นในความสำเร็จ

Diligence ขยัน อดทน ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 

 

สาทิสส์ ทรงชน (Szathys Songschon)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)

Ph.D. (Mechanical Engineering), Columbia University, U.S.A., 2001
M.Phil. (Mechanical Engineering), Columbia University, U.S.A., 2000
M.S. (Mechanical Engineering), Columbia University, U.S.A., 1998
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย, 2537

Mechanical dynamics.

Profile
Tel.: 02 470 9122-3
Email: szathys.son@mail.kmutt.ac.th

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิศวกรรมเครื่องกล ฝ่ายวิชาการ

 

 

สโรช ไทรเมฆ (Saroj Saimek)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)

Ph.D. (Control Science and Dynamical Systems), University of Minnesota, U.S.A., 2003
M.S. (Mechanical Engineering), Vanderbilt University, U.S.A., 1995
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย, 2531

Control systems especially for under actuated mechanical systems.

Profile
Tel.: 02 470 9285
Email: saroj.sai@kmutt.ac.th

เลขานุการภาควิศวกรรมเครื่องกล

 

 

ทศนพ กำเนิดทอง (Thoatsanope Kamnerdtong)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)

Ph.D. (Mechanical Engineering), Vanderbilt University, U.S.A., 2001
M.S. (Mechanical Engineering), Vanderbilt University, U.S.A., 1998
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย, 2536

Microposition and ultraprecision, Mechanisms, Failure analysis, Fatigue and fracture mechanics, Deformation of materials, Finite element method, Computer aided design and solid modeling, HDD analysis and design.

Profile
Tel.: 02 470 9287
Email: thoatsanope.kam@mail.kmutt.ac.th

รายงานประจำปี 2563
(PDF)
(E-BOOK)

รายงานประจำปี 2562
(PDF)
(E-BOOK)

รายงานประจำปี 2561
(PDF)

รายงานประจำปี 2560
(PDF)

โบรชัวร์ 2564
(PDF)

โบรชัวร์ 2562
(PDF)


ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล