เชิดชูเกียรติอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่มีคุณูประการต่อภาควิชามาอย่างยาวนาน - ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เชิดชูเกียรติอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่มีคุณูประการต่อภาควิชามาอย่างยาวนาน

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มจธ. ขอเชิดชูเกียรติอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1) ผศ.สมยศ จันเกษม 2) รศ.สุเทพ แก้วนัย และ 3) รศ.ดร.สุรเชษฐ์ ชุติมา ที่ได้สร้างคุณประโยชน์ตลอดช่วงเวลาที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ และคุณูประการอื่น ๆ อีกมากมายให้กับภาควิชามาอย่างยาวนาน โดยท่านอาจารย์จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษให้กับภาควิชาฯ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ในนามศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และภาควิชาฯ จะระลึกถึงคุณงามความดีที่ทุกท่านได้อุทิศตนเพื่อภาควิชาฯ จะเป็นแบบอย่างที่ทรงคุณค่าต่อบุคลากรรุ่นหลังได้เรียนรู้ต่อไป

Categories: ประกาศ/ประชาสัมพันธ์


ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล