วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ - ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

ปรัชญา
เพื่อพัฒนาวิศวกรยานยนต์ให้มีมุมมองระดับโลกและความรู้ที่ทันสมัยระดับสูงใน สาขาเทคโนโลยียานยนต์ และมีประสบการณ์และความรู้สาขาเฉพาะทางในระดับนานาชาติ
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิศวกรรมศาสตร์ในด้านที่เกี่ยวข้อง หรือปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องตามความเห็นชอบของคณะกรรมการคัด เลือกของหลักสูตร
  2. ข้อกำหนดต่างๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ระยะเวลาเรียนตามหลักสูตร  2 ปี

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  38 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2

ก.   หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต

ข.   หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต

ค.   หมวดวิชาสัมมนา 2 หน่วยกิต

ง.   วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร


ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล