วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิวิศวกรรมยานยนต์และการขนส่งขั้นสูง - ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิวิศวกรรมยานยนต์และการขนส่งขั้นสูง

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์และการขนส่งขั้นสูง

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์และการขนส่งขั้นสูง (นานาชาติ)
ภาษาอังกฤษMaster of Engineering Program in Automotive and Advanced Transportation Engineering (International
Program)

ปรัชญา
        เพื่อผลิตวิศวกรและนักวิชาการในระดับปริญญาโทที่มีคุณภาพและคุณธรรม มีความสามารถในการทำงานวิจัย พัฒนาในระดับที่สูงขึ้นและประกอบอาชีพวิศวกรในสภาพแวดล้อมในยุคโลกาภิวัฒน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

         เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ในด้านที่เกี่ยวข้อง หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องตามความเห็นชอบของคณะกรรมการคัดเลือกของหลักสูตร และผ่านเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ ดังตารางนี้
         เกณฑ์ภาษาอังกฤษในการรับเข้าของโครงการ TAIST-Tokyo Tech

TOEFL
PAPER

TOEFL
CBT

TOEFL
CBT

CU-TEP

TU-GET

IELTS

TOEIC

KU
EOT

475

153

53

60

500

4.5

550

50


หมายเหตุ

  1. ผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับถอยหลังจากวันส่งใบสมัคร
  2. หากได้คะแนนต่ำกว่านี้สามารถเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษกับโครงการฯ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ระยะเวลาเรียนตามหลักสูตร  2 ปี

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  38 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2

ก.   หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต

ข.   หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต

ค.   หมวดวิชาสัมมนา 2 หน่วยกิต

ง.   วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร


ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล