วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล - ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษDoctor of Engineering Program in Mechanical Engineering (International Program)

ปรัชญา
เพื่อผลิตวิศวกรและนักวิชาการในระดับปริญญาเอกที่มีคุณภาพและคุณธรรม มีความสามารถในการทางานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงประกอบอาชีพวิศวกรในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมโลกอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

แบบที่ 1 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 3.25 หรือ
2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรม หรืองานวิจัยและพัฒนา ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
3. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเด่นด้านงานวิจัยที่มีผลงานในระดับนานาชาติ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

แบบ 2 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 3.25 ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาวิศวกรรมอื่นใด หรือสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีเนื้อหาวิชาสอดคล้องกับวิศวกรรมเครื่องกล ตามดุลพินิจของอาจารย์ประจำหลักสูตร หรือ
2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางวิศวกรรมเครื่องกล โดยมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรม หรืองานวิจัยและพัฒนา ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเด่นด้านงานวิจัยที่มีผลงานระดับนานาชาติ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ทั้งนี้ผู้เข้าศึกษาทั้งแบบที่ 1 และแบบที่ 2 จะต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษที่เป็นไปตาม ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง เกณฑ์คะแนนวิชาภาษาอังกฤษสาหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร      

แบบที่ 1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 48 หน่วยกิต

แบบที่ 2 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 72 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

1. แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จบปริญญาโท

ก.   หมวดวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
ข.   หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
ค.   วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

2. แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จบปริญญาตรี

ก.   หมวดวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
ข.   หมวดวิชาเลือก 18 หน่วยกิต
ค.   วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร 


ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล