วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล - ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2565)
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering

ปรัชญาของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมเครื่องกลในระดับปริญญาตรีที่มีคุณภาพและคุณธรรม มีความสามารถในการออกแบบ สร้าง พัฒนา และเป็นผู้ช่วยในงานวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเฉพาะด้าน ได้แก่ การออกแบบเชิงกล การวิเคราะห์ทางอุณหภาพและของไหล หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ นอกจากนี้ บัณฑิตยังสามารถประกอบอาชีพวิศวกรร่วมกับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ในสาขาอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งความสามารถเหล่านี้สามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม หน่วยวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน

ความสำคัญของหลักสูตร
เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้รอบ รู้ลึก และมีความสามารถด้านการลงมือปฏิบัติงาน รวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมาประยุกต์ใช้กับงานทางวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้บัณฑิตมีพื้นฐานที่ดีและเพียงพอต่อการร่วมทำงานวิจัย และนำไปต่อยอดเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
145 หน่วยกิต

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร
4 ปี

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร         
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถพัฒนาองค์ความรู้ผ่านกระบวนการทำงาน การพัฒนาวิชาชีพ หรือการฝึกฝนผ่านการอบรมและประสบการณ์จากการทำงาน
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรม เทคโนโลยี การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ด้วยหลักจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการสื่อสารในการทำงาน และสามารถทำงานร่วมในกลุ่มที่เป็นสหวิทยาการทั้งบทบาทผู้นำและผู้ร่วมกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อส่งเสริมให้บัณฑิตใฝ่รู้ในการศึกษาซึ่งนำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต และปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcome: PLOs)

 • PLO 1: ประยุกต์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลและความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกลเพื่อกำหนดกรอบความคิดของแบบจำลองทางวิศวกรรมเครื่องกล วิธีการ กระบวนการ หรือระบบงานทางวิศวกรรมเครื่องกลในการทำงานได้
 • PLO 2: วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลได้
 • PLO 3: ออกแบบและพัฒนาเพื่อหาคำตอบของปัญหาทางวิศวกรรมที่มีความซับซ้อน ให้ได้ตามข้อจำกัดที่มีอยู่จริง เช่น ทางด้านสังคม ความปลอดภัย การอนามัยและสิ่งแวดล้อม หรือมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ
 • PLO 4: พิจารณาตรวจสอบ ประเมินผลงาน และปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน ซึ่งครอบคลุมถึงการตั้งสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์ การแปลความหมายข้อมูล เพื่อให้ได้ผลสรุปที่ถูกต้องตามหลักเหตุผล
 • PLO 5: เลือกใช้อุปกรณ์เครื่องมือทันสมัยที่มีความเหมาะสม โดยคำนึงถึงข้อกำหนดและข้อจำกัดของเครื่องมือและอุปกรณ์นั้น
 • PLO 6: ทำงานร่วมในกลุ่มที่เป็นสหวิทยาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • PLO 7: ติดต่อสื่อสารในงานวิศวกรรม วิชาชีพอื่น และบุคคลทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • PLO 8: ประเมินผลกระทบต่อการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมต่อบริบทของสังคมและสิ่งแวดล้อม และสามารถประเมินผลกระทบของการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • PLO 9: อธิบายคุณค่าของจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและยึดถือตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ
 • PLO 10: วิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์ การลงทุน และการบริหารงานวิศวกรรมเครื่องกล
 • PLO 11: พัฒนาตนเองเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีพได้

รายละเอียดหลักสูตร

รายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2560)


ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล