วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน - ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน

ภาษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน
ภาษาอังกฤษBachelor of Engineering Program in Mechanical and Energy Engineering

ปรัชญา
เพื่อผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมเครื่องกลในระดับปริญญาตรีที่มีคุณภาพและคุณธรรม มีความสามารถในการทำงานวิจัย พัฒนา ควบคุม ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลที่มีความสามารถบูรณาการเทคโนโลยีพลังงาน โดยมีความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ นอกจากนี้บัณฑิตยังสามารถประกอบอาชีพวิศวกรร่วมกับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ ในสาขาอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งความสามารถเหล่านี้สามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม หน่วยวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันและอนาคตได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 หรือสายการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือประกาศนียบัตรที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปัจจุบัน หรือสำเร็จการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ และผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ระยะเวลาเรียนตามหลักสูตร  4 ปี

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  148 หน่วยกิต

วิชาเลือกเฉพาะทาง

  • วิศวกรรมควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง (Air and Noise Pollution Control Engineering)
  • การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจเบื้องต้น (Introduction to Eco-Design)
  • พลังงานทางเลือกและพลังงานหมุนเวียน (Alternative and Renewable Energy)
  • การจัดการพลังงานและของเสีย (Energy and Waste Management)
  • เทคโนโลยีสะอาดเบื้องต้น (Introduction to Clean Technology)
  • เทคโนโลยีไฮโดรเจน (Hydrogen Technology)

รายละเอียดหลักสูตร


ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล