ทุนการศึกษา - ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ให้ความสำคัญเกี่ยวกับทุนการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง โดยมีนโยบายอย่างชัดเจนที่จะสนับสนุนให้นักศึกษาในทุกระดับการศึกษา มีรายได้เสริมขณะที่กำลังศึกษาอยู่ หรือแม้กระทั่งมีทุนการศึกษาให้แบบให้เต็มจำนวนโดยที่นักศึกษาไม่ต้องรบกวนทางครอบครัว ภาควิชาฯจึงได้กำหนดทุนการศึกษาในรูปแบบต่างๆ โดยจัดสรร และจัดหางบประมาณหลายล้านบาทต่อปี
ทุนการศึกษาหลักๆ แบ่งได้ดังนี้

ทุนเพชรพระจอม (รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่)
เป็นทุนการศึกษาที่ให้แก่นักศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่มีศักยภาพและความสามารถ มีความพึงพอใจและใฝ่รู้ โดยจะให้การสนับสนุนตามระยะเวลาการศึกษา ที่ระบุไว้ในหลักสูตรและภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด แบ่งเป็น

  • ทุนเพชรพระจอมเกล้าส่งเสริมความสามารถด้านวิชาการพิเศษ
  • ทุนเพชรพระจอมเกล้าส่งเสริมความสามารถเฉพาะด้าน ได้แก่ ด้านกีฬา ด้านการเป็นผู้นำ ด้านนวัตกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม

ทุนการศึกษาจากทุนวิจัยภายนอก

เป็นทุนวิจัยที่อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ขอจากแหล่งทุนภายนอกต่างๆให้นักศึกษาได้มีรายได้ขณะเรียนและทำการวิจัย แหล่งทุนวิจัยหลักๆ โดยแต่ละทุนมีจำนวนเงินแตกต่างกันไป พร้อมกับงบประมาณสนับสนุนการทำวิจัยทั้งในและต่างประเทศ  ได้แก่

ทุนการศึกษาอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้งแบบมีเงื่อนไข และไม่มี (รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่)


ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล